RODO
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej RODO) informuję, że Administratorem danych osobowych przekazywanych mu w sprawach zawarcia i wykonania umowy oraz świadczenia usług zgodnie z umową jest Bogdan Szczerba prowadzący działalność gospodarczą pod firmą POL-REX Bogdan Szczerba, ul. Łokietka 3, 05-402 Otwock, kontakt e-mail: parasole@wp.eu.
Podstawą przekazania danych osobowych jest zatem niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonywania tej umowy. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla prawidłowego wykonania umowy lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa. Osobie, której dotyczą dane osobowe przysługuje prawo: dostępu do tych danych oraz otrzymania ich kopii, żądania ich sprostowania (poprawienia), usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, a ponadto prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. Podanie danych osobowych w związku z zawieraną umową i świadczonymi na jej podstawie usługami jest dobrowolne, ale konieczne do zawarcia i wykonywania umowy – bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie umowy i świadczenie usług. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
Kreator stron www - szybka strona internetowa